Η παρθενογένεση αποτελεί μυθοπλασία

Από το βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου“Μυθοπλασία όλες οι θρησκείες της Οικουμένης”(Διατηρήσαμε την ορθογραφία του πρότυπου)

 Ή μητέρα τού Ιησού, ή Μαρία, ήταν σύζυγος τού Ιωσήφ. Ή παρθενογένεση αποτελεί μυθοπλασία.
Ό άγγελος Γαβριήλ απευθύνεται στη Μαρία και την ενημερώνει για την εγκυμοσύνη της: «Ή εγκυμοσύνη θα γίνει από τό Αγιον Πνεύμα. Θά σέ επισκιάσει ή δύναμη τού Υψίστου. Καί τό βρέφος σου θά όνομασθεί Υίός Θεού».

Μετά τή γέννηση τού Ιησού ή μαία απευθύνεται στή Σαλώμη – θεωρείται αδελφή τής Μαρίας. «Παρθένος έγέννησεν ό ού χωρεί ή φύσις αυτής». Καί άπαντα ή Σαλώμη. «Έάν μή βαλώ τόν δάκτυλόν μου καί ερευνήσω τήν φύσιν αυτής, ού μή πιστεύσω ότι παρθένος έγέννησεν».

Λέγει ό Ιωσήφ στόν ιερέα γιά τή σύζυγο του Μαρία καί τή γέννηση τού Ίησού: «Καθαρός είμι έξ αυτής». Καί ό ιερεύς απάντησε: «Μή ψευδομαρτύρει αλλά λέγε τό αληθές• έκλεψας τούς γάμους αυτής καί ούκ έφανέρώσας τοις υιοίς τού Ισραήλ, καί ούκ έκλινας τήν κεφαλήν σου ύπό τήν κραταιάν χείρα όπως ευλογηθεί τό σπέρμα σου. Καί Ιωσήφ έσίγησεν». 

Ή παρθενογένεση καί ή ανάσταση τού Ιησού εμφανίζονται ώς δόγματα, εντελώς όμως έξωκοσμικά καί προϊόντα φαντασίας, ψεύδη καί πλάνη τών συντακτών τών κειμένων τής Καινής Διαθήκης. Ωστόσο, οί δύο αυτοί μύθοι, έντελώς άντιιστορικοί καί άντεπιστημονικοί, θά αποτελέσουν τά θεμέλια τού χριστιανισμού. Ή μυθοπλαστική ανάσταση του Χριστού καί ή «άνοδος στόν ουρανό», θά δικαιολογήσουν τόν χαρακτηρισμό του ώς «υίός θεού».

Ούτε τά ευαγγέλια ούτε οί επιστολές τών αποστόλων έχουν ιστορικότητα. Ή φανταστική παράδοση γιά τή γέννηση τού Ιησού, τήν ανάσταση καί τήν «άνοδο στόν ουρανό» δημιουργήθηκε άπό αρχαίους θρησκευτικούς μύθους. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Current ye@r *