Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ): το πιο μεγάλο ταμπού

 

 Του Στρατή Γατελούζου

Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι το μεγαλύτερο ταμπού της ελληνικής κοινωνίας, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Πρόκειται για ζήτημα που αφορά το σύνολο των σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων,*1 ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε γενικές γραμμές, επικρατεί σχεδόν απόλυτη σιωπή και άγνοια για τα ΣΜΝ, η οποία έχει δύο βασικές αφετηρίες σε ό,τι αφορά την πρόληψη-προστασία από τη μετάδοση ΣΜΝ:

Τη δεξιά άποψη (ορ­θό­δο­ξη εκ­κλη­σία, ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα και πα­ρα­θρη­σκευ­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις), που υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν πρέ­πει να μι­λά­με καν για τα ΣΜΝ, διότι το μόνο επι­τρε­πτό σεξ είναι εντός γάμου και επο­μέ­νως όσες και όσοι κολ­λά­νε ΣΜΝ ευ­θύ­νο­νται προ­σω­πι­κά, όχι γιατί δεν παίρ­νουν τις κα­τάλ­λη­λες προ­φυ­λά­ξεις, αλλά γιατί ξε­φεύ­γουν από το μο­να­δι­κό απο­δε­κτό (γι’ αυ­τούς) «πρό­τυ­πο», το στρέιτ μο­νο­γα­μι­κό μο­ντέ­λο του ετε­ρό­φυ­λου γάμου. Μά­λι­στα η γνή­σια δεξιά άποψη χα­ρα­κτη­ρί­ζει τα ΣΜΝ… τι­μω­ρία του θεού προς αυτές και αυ­τούς που δεν ακο­λου­θούν τις υπο­τι­θέ­με­νες εντο­λές του για πε­ριο­ρι­σμό της ερω­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στο πλαί­σιο του ενός και μο­να­δι­κού γάμου που έχει δι­καί­ω­μα να κάνει ο πι­στός σε ολό­κλη­ρη τη ζωή του. (ο δεύ­τε­ρος και ο τρί­τος γάμος είναι μια «πα­ρα­χώ­ρη­ση» της ορ­θό­δο­ξης εκ­κλη­σί­ας «κατ’ οι­κο­νο­μί­αν», ενώ στην κα­θο­λι­κή εκ­κλη­σία και το ιτα­λι­κό κρά­τος το δια­ζύ­γιο επι­τρά­πη­κε μόλις το β’ μισό του 20ού αιώνα!) Επί­σης η δεξιά άποψη προ­στάσ­σει να μην υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως ενη­μέ­ρω­ση γύρω από τα ΣΜΝ, διότι έτσι πρέ­πει να γίνει ανα­φο­ρά και στο ίδιο το σεξ, κάτι που μπο­ρεί να εξά­ψει τις σε­ξουα­λι­κές ορμές! (τα σχό­λια δικά σας). Αυτό το πολύ… σο­βα­ρό επι­χεί­ρη­μα περί «έξα­ψης των ερω­τι­κών ορμών» είναι ο λόγος που στην Ελ­λά­δα δεν έχου­με ως τώρα ΚΑΜΙΑ συ­γκρο­τη­μέ­νη σε­ξουα­λι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση στα σχο­λεία, ούτε καν στα Λύ­κεια,*2 λόγω της προ­κλη­τι­κής (και θε­σμι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­νης) επιρ­ρο­ής που ασκεί η Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δας στα ζη­τή­μα­τα δη­μό­σιας παι­δεί­ας. Τέ­τοιες απα­ρά­δε­κτες, ανα­χρο­νι­στι­κές και -το κυ­ριό­τε­ρο- επι­κίν­δυ­νες από­ψεις ευ­θύ­νο­νται για τη ρα­γδαία εξά­πλω­ση των ΣΜΝ, λόγω άγνοιας ή ελ­λι­πούς ενη­μέ­ρω­σης σε χώρες με ισχυ­ρή επιρ­ροή της θρη­σκεί­ας, όπως η Ελ­λά­δα, η Τουρ­κία, η Ιτα­λία και ο βαθύς προ­τε­στα­ντι­κός Νότος των ΗΠΑ («η ζώνη της Βί­βλου» – Bible belt).*3 Διότι ΚΑΙ στις συ­ντη­ρη­τι­κές θρη­σκευό­με­νες κοι­νω­νί­ες οι εφή­με­ρες σε­ξουα­λι­κές σχέ­σεις είναι πολύ δια­δε­δο­μέ­νες, με τη δια­φο­ρά (σε σχέση με τις ανε­κτι­κές κοι­νω­νί­ες) ότι γί­νο­νται «στα κρυφά» και με ενο­χές, δύο κα­τα­στά­σεις που υπο­θάλ­πουν τη μη χρήση προ­φυ­λα­κτι­κού. Αυτό άλ­λω­στε έδει­ξε και ο απί­στευ­τος φα­ρι­σαϊ­σμός του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας στην υπό­θε­ση με τις ορο­θε­τι­κές εκ­δι­δό­με­νες γυ­ναί­κες: δεν έγινε καμία ανα­φο­ρά στη χρήση προ­φυ­λα­κτι­κού, αλλά αντί­θε­τα δια­πο­μπεύ­τη­καν οι ορο­θε­τι­κές…

Την (ας πούμε) «αρι­στε­ρή» ή «ελευ­θε­ρια­κή» άποψη που υπο­στη­ρί­ζει ότι ο άν­θρω­πος είναι ελεύ­θε­ρος να έχει όποια και όση σε­ξουα­λι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα επι­θυ­μεί, με συχνή ή όχι εναλ­λα­γή συ­ντρό­φων, με ή χωρίς προ­φυ­λά­ξεις, εντός ή εκτός γάμου. Μέ­χρις εδώ καλά. Πράγ­μα­τι αυτή είναι μια γνή­σια αρι­στε­ρή οπτι­κή για το θέμα, και εν τέλει αν­θρώ­πι­νη. Πα­ράλ­λη­λα όμως, η άποψη αυτή πολύ συχνά κα­τα­λή­γει να δαι­μο­νο­ποιεί την ενη­μέ­ρω­ση για τα ΣΜΝ, θε­ω­ρώ­ντας ότι απο­τε­λεί αντι­κί­νη­τρο για την ελεύ­θε­ρη σε­ξουα­λι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και οδη­γεί στα­δια­κά σε φα­σι­στι­κο­ποί­η­ση της κοι­νω­νί­ας στο θέμα αυτό. Έτσι φτά­νου­με στο ση­μείο η χρήση του προ­φυ­λα­κτι­κού4 να θε­ω­ρεί­ται υπερ­βο­λή ή/και συ­ντη­ρη­τι­σμός! Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο απο­τε­λεί… κόκ­κι­νο πανί για τους εν λόγω υπο­στη­ρι­κτές του «ελεύ­θε­ρου» (δη­λα­δή ελεύ­θε­ρα… έκ­θε­του στα ΣΜΝ) έρωτα οτι­δή­πο­τε αφορά τους (πέρα για πέρα υπαρ­κτούς) κιν­δύ­νους από τη συχνή εναλ­λα­γή ερω­τι­κών συ­ντρό­φων. Βέ­βαια, είναι αλή­θεια ότι -ασχέ­τως συ­χνής ή μη εναλ­λα­γής συ­ντρό­φων- υπάρ­χει επαρ­κής προ­στα­σία από τα πιο επι­κίν­δυ­να ΣΜΝ, δη­λα­δή τους ιούς του AIDS και της Ηπα­τί­τι­δας Β’, εφό­σον γί­νε­ται στα­θε­ρή και σωστή χρήση προ­φυ­λα­κτι­κού. Όμως το προ­φυ­λα­κτι­κό προ­σφέ­ρει μόνο πε­ριο­ρι­σμέ­νη προ­στα­σία από τον ιό των αν­θρώ­πι­νων θη­λω­μά­των (HPV), που σε αντί­θε­ση με τον ιό του AIDS, με­τα­δί­δε­ται εύ­κο­λα και με το στο­μα­τι­κό έρωτα*5 (ο οποί­ος συ­νη­θί­ζε­ται να γί­νε­ται χωρίς προ­φυ­λα­κτι­κό στο… 99,99% των πε­ρι­πτώ­σε­ων – στρέιτ και γκέι). Ση­μειω­τέ­ον ότι ο HPV έχει ήδη εξα­πλω­θεί σε ένα τε­ρά­στιο πο­σο­στό των αν­θρώ­πων πα­γκο­σμί­ως με άγνω­στες επι­πτώ­σεις, καθώς οι έρευ­νες για αυτόν τον ιό δεν έχουν προ­χω­ρή­σει ιδιαί­τε­ρα (το μόνο σί­γου­ρο είναι ο HPV ευ­θύ­νε­ται για τα κον­δυ­λώ­μα­τα και προ­δια­θέ­τει για καρ­κί­νο του τρα­χή­λου της μή­τρας, του φά­ρυγ­γα, του στό­μα­τος και των γεν­νη­τι­κών ορ­γά­νων, γυ­ναι­κών και αν­δρών).

Σε αυτή την «αρι­στε­ρή» άποψη, που υπο­τι­μά την ενη­μέ­ρω­ση γύρω από τα ΣΜΝ και αδια­φο­ρεί για τη χρήση προ­φυ­λα­κτι­κού, οφεί­λε­ται η χα­λά­ρω­ση των μέ­τρων προ­φύ­λα­ξης στις ανε­κτι­κές κοι­νω­νί­ες του Βορρά και η συ­να­κό­λου­θη εξά­πλω­ση του HIV και των άλλων ΣΜΝ σε Δυ­τι­κή και Βό­ρεια Ευ­ρώ­πη και στις κοι­νω­νι­κά φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τεί­ες των ΗΠΑ (π.χ. Κα­λι­φόρ­νια και βο­ρειο­α­να­το­λι­κές πο­λι­τεί­ες – unchurched belt, μη θρη­σκευό­με­νη ζώνη).

Σε ό,τι αφορά τη δεξιά άποψη, δε χρειά­ζε­ται άλλο σχό­λιο, παρά μόνο ότι είναι κυ­ριο­λε­κτι­κά… για τα μπάζα. Εκεί που θα σταθώ είναι ότι πράγ­μα­τι ο άν­θρω­πος είναι ελεύ­θε­ρος να κάνει έρωτα με ή χωρίς προ­φυ­λα­κτι­κό, με στα­θε­ρό ή όχι ερω­τι­κό σύ­ντρο­φο και να εναλ­λάσ­σει όσες και όσους συ­ντρό­φους επι­θυ­μεί (με την προ­ϋ­πό­θε­ση να υπάρ­χει κοινή συ­ναί­νε­ση όσων συμ­με­τέ­χουν και να μην εμπλέ­κο­νται ανή­λι­κοι/ες). Όμως είναι κα­θή­κον της Αρι­στε­ράς να επι­μέ­νει στην όσο το δυ­να­τόν πιο ανοι­χτή στο κοινό και πλήρη και επι­στη­μο­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση γύρω από τα ΣΜΝ. Και από κει και πέρα έγκει­ται στη από­φα­ση κα­θε­μιάς και κα­θε­νός μας ποια προ­σω­πι­κή στάση θα ακο­λου­θή­σει.

Δεν υπάρ­χουν «ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου», αλλά συ­μπε­ρι­φο­ρές υψη­λού κιν­δύ­νου

Κάτι ακόμα  που πρέ­πει να προ­σε­χτεί είναι η κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ολο­φά­νε­ρα συ­ντη­ρη­τι­κής πα­ρα­φι­λο­λο­γί­ας περί «ομά­δων υψη­λού κιν­δύ­νου» για ΣΜΝ (π.χ. ομο­φυ­λό­φι­λοι, εκ­δι­δό­με­νες και εκ­δι­δό­με­νοι, ναρ­κο­μα­νείς, με­τα­νά­στες κ.λπ.). Είναι του­λά­χι­στον θλι­βε­ρό να υιο­θε­τεί­ται η συ­γκε­κρι­μέ­νη προ­πα­γάν­δα, όταν πέρα από ρα­τσι­στι­κή είναι και αντιε­πι­στη­μο­νι­κή! Σύμ­φω­να λοι­πόν με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους επι­δη­μιο­λό­γους, ΔΕΝ υπάρ­χουν ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου, αλλά ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΙ­ΦΟ­ΡΕΣ υψη­λού κιν­δύ­νου.  Πα­ρα­δείγ­μα­τος χάρη, το να μη γί­νε­ται χρήση προ­φυ­λα­κτι­κού στις πε­ρι­στα­σια­κές σε­ξουα­λι­κές κολ­πι­κές και πρω­κτι­κές επα­φές (one night stand) είναι συ­μπε­ρι­φο­ρά υψη­λού κιν­δύ­νου. Και αυτό δεν αφορά τους ομο­φυ­λό­φι­λους ή τις εκ­δι­δό­με­νες με­τα­νά­στριες ή οποια­δή­πο­τε άλλη υπο­τι­θέ­με­νη «ομάδα υψη­λού κιν­δύ­νου», άλλα όλες και όλους που δε θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν προ­φυ­λα­κτι­κό στις πε­ρι­στα­σια­κές τους επα­φές.

Εμ­βό­λια για τα ΣΜΝ

Επί­σης θα πρέ­πει να ξε­κι­νή­σει η συ­ζή­τη­ση ως προς τη στάση της Αρι­στε­ράς απέ­να­ντι στα εμ­βό­λια για τα ΣΜΝ, δε­δο­μέ­νου ότι υπάρ­χει και η γνώμη (κυ­ρί­ως της ομοιο­πα­θη­τι­κής απ’ όσο ξέρω) ότι αυτά τα εμ­βό­λια (για ηπα­τί­τι­δα Β’ και HPV) είναι επι­κίν­δυ­να για την υγεία ή/και μη απο­τε­λε­σμα­τι­κά και ότι συ­στή­νο­νται από τους για­τρούς μόνο για εμπο­ρι­κούς λό­γους. Προ­σω­πι­κά -χω­ρίς να είμαι για­τρός, αλλά έχο­ντας μι­λή­σει με αρ­κε­τούς για­τρούς- κα­τα­λή­γω στο ότι πρέ­πει να γί­νο­νται τα εμ­βό­λια σε όλες και όλους, ιδιαί­τε­ρα αυτό της ηπα­τί­τι­δας B’ που υπάρ­χει εδώ και πάνω από 20 χρό­νια και επο­μέ­νως είναι καλά δο­κι­μα­σμέ­νο. Για το εμ­βό­λιο για τον HPV στην Ελ­λά­δα έχει δια­μορ­φω­θεί η (κατά τη γνώμη μου βαθιά συ­ντη­ρη­τι­κή) άποψη πως πρέ­πει να εμ­βο­λιά­ζο­νται μόνο τα κο­ρί­τσια, με το «σκε­πτι­κό» ότι οι γυ­ναί­κες δέ­χο­νται τον ιό αυτό από τους άν­δρες. Αυτή η γνώμη αγ­γί­ζει τα όρια της… βλα­κεί­ας, αφού τον ιό είναι δυ­να­τόν να τον κολ­λή­σει ένας άν­δρας από γυ­ναί­κα και στη συ­νέ­χεια να τον με­τα­δώ­σει σε άλλη γυ­ναί­κα (στην πε­ρί­πτω­ση βέ­βαια, που καμία από τις δύο δεν έχει κάνει το εμ­βό­λιο). Και επι­πλέ­ον, εκτός από το στρέιτ σεξ υπάρ­χει και το ευ­ρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νο γκέι αν­δρι­κό σεξ, που προ­φα­νώς αφορά μόνο άν­δρες. Γι’ αυ­τούς τους λό­γους, υπάρ­χουν ήδη πολ­λές φωνές στην πα­γκό­σμια ια­τρι­κή κοι­νό­τη­τα (με­τα­ξύ των οποί­ων και του νο­μπε­λί­στα Ια­τρι­κής, Χά­ραλντ τσουρ Χά­ου­ζεν) ότι πρέ­πει να γί­νε­ται ο αντι­καρ­κι­νι­κός εμ­βο­λια­σμός για τον HPV και στα αγό­ρια, ανε­ξαρ­τή­τως σε­ξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού (συ­νέ­ντευ­ξη στην «Κα­θη­με­ρι­νή», 14 Αυ­γού­στου 2011).

Θε­ρα­πεία  και κοι­νω­νι­κή πρό­νοια

Όλα τα πα­ρα­πά­νω αφο­ρού­σαν την πρό­λη­ψη από τα ΣΜΝ. Ένα άλλο σκέ­λος του ζη­τή­μα­τος Σε­ξουα­λι­κώς Με­τα­δι­δό­με­να Νο­σή­μα­τα έχει να κάνει με τη θε­ρα­πεία και την κοι­νω­νι­κή πρό­νοια. Είναι κάτι πα­ρα­πά­νω από δε­δο­μέ­νο πως η με­τά­δο­ση των ΣΜΝ έχει σκλη­ρό κοι­νω­νι­κό και τα­ξι­κό υπό­βα­θρο. Πριν την τω­ρι­νή πα­γκό­σμια κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση, ει­δι­κά ο ιός του AIDS (HIV) εξα­πλω­νό­ταν κυ­ρί­ως στις χώρες του Τρί­του Κό­σμου και πιο πολύ στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή. Σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο, στη Δύση ο HIV ποτέ δεν απο­τέ­λε­σε θα­να­τη­φό­ρο μά­στι­γα για μα­ζι­κούς πλη­θυ­σμούς, σε αντί­θε­ση με τη χτυ­πη­μέ­νη από την οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή κα­τάρ­ρευ­ση Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη μετά την πτώση του «υπαρ­κτού σο­σια­λι­σμού». Ο HIV «προ­τι­μά» τις φτω­χό­τε­ρες κοι­νω­νί­ες, τόσο γιατί εκεί η ενη­μέ­ρω­ση είναι ανε­παρ­κής και τα προ­φυ­λα­κτι­κά όχι εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μα, όσο και γιατί οι φο­ρείς του ιού δεν έχουν δω­ρε­άν πρό­σβα­ση στο σύ­στη­μα υγεί­ας και δε δι­καιού­νται δω­ρε­άν αντι­ρε­τροϊ­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή (χωρίς την οποία οι φο­ρείς κα­θί­στα­νται ολο­έ­να και πιο με­τα­δο­τι­κοί). Τώρα που η κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση χτυ­πά­ει και τις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, είναι πολύ πι­θα­νό τα ΣΜΝ (και το πιο επι­κίν­δυ­νο από αυτά, το AIDS) να γνω­ρί­σουν εξά­πλω­ση που δεν υπήρ­χε μέχρι σή­με­ρα στο λε­γό­με­νο «Πρώτο Κόσμο», ιδιαί­τε­ρα εάν προ­χω­ρή­σει ο βάρ­βα­ρος νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρος με­τα­σχη­μα­τι­σμός της οι­κο­νο­μί­ας σε αυτές τις χώρες, φτά­νο­ντας στην πλήρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών υγεί­ας και το συ­να­κό­λου­θο απο­κλει­σμό από κάθε ια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη όσων δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τα υπέ­ρο­γκα χρη­μα­τι­κά ποσά για ιδιω­τι­κή ασφά­λι­ση υγεί­ας. Ήδη το 2011 στην Ελ­λά­δα αφε­νός εί­χα­με με­γά­λη αύ­ξη­ση των νέων κρου­σμά­των HIV και αφε­τέ­ρου δυ­στυ­χώς υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες τύπου «λαγός» (στο πλαί­σιο του δήθεν «εξορ­θο­λο­γι­σμού» της πα­ρο­χής επι­δο­μά­των) για κα­τάρ­γη­ση του επι­δό­μα­τος ανα­πη­ρί­ας στους φο­ρείς του HIV που δεν έχουν ανα­πτύ­ξει AIDS…

*1 Οι μόνοι σε­ξουα­λι­κά ενερ­γοί άν­θρω­ποι που δεν κιν­δυ­νεύ­ουν να κολ­λή­σουν ΣΜΝ είναι όσες και όσοι δια­τη­ρούν μία και μόνο σε­ξουα­λι­κή μο­νο­γα­μι­κή σχέση στη ζωή τους με τον ίδιο άν­θρω­πο, ο οποί­ος ΚΑΙ αυτός δεν είχε πριν καμία άλλη σε­ξουα­λι­κή σχέση. Αλλά προ­φα­νώς μι­λά­με για εξαί­ρε­ση.

*2 Υπο­τί­θε­ται ότι η Σε­ξουα­λι­κή Αγωγή δι­δά­σκε­ται στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση και απο­τε­λεί θε­μα­τι­κή ενό­τη­τα της Αγω­γής Υγεί­ας. Υπάρ­χει βέ­βαια η εξής κρί­σι­μη λε­πτο­μέ­ρεια: Το μά­θη­μα δι­δά­σκε­ται ΜΟΝΟ εκτός σχο­λι­κού ωρα­ρί­ου και ΜΟΝΟ εφό­σον το επι­λέ­ξουν οι ίδιοι οι εκ­παι­δευ­τι­κοί, με προ­φα­νή κίν­δυ­νο να στο­χο­ποι­η­θούν από τις το­πι­κές εκ­κλη­σια­στι­κές ενο­ρί­ες ως «δια­φθο­ρείς της νε­ο­λαί­ας». Έτσι, σύμ­φω­να με την έρευ­να της κ. Μαρ­γα­ρί­τας Γε­ρού­κη, εκ­παι­δευ­τι­κού και δι­δά­κτο­ρος στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Ελ­σίν­κι, η θε­μα­τι­κή ενό­τη­τα της Σε­ξουα­λι­κής Αγω­γής αφορά μόλις το 1,6% των προ­γραμ­μά­των Αγω­γής Υγεί­ας στην Ελ­λά­δα…

(στοι­χεία από την  εφημ. Κα­θη­με­ρι­νή, 5 Φλε­βά­ρη 2012)

*3 Βέ­βαια, «η ζώνη της Βί­βλου» δεν είναι μια εντε­λώς «στε­γα­νο­ποι­η­μέ­νη» πε­ριο­χή (όπως και κάθε ανά­λο­γη «ζώνη»), καθώς πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται σε αυτήν η Ατλά­ντα και άλλες με­γα­λου­πό­λεις, στις οποί­ες η κοι­νω­νία είναι κάπως πιο ανε­κτι­κή, κυ­ρί­ως λόγω του με­γά­λου πλη­θυ­σμού και της ανω­νυ­μί­ας (κάτι σαν τη δικιά μας Αθήνα δη­λα­δή). Είναι εν­δει­κτι­κό ότι (σύμ­φω­να με την wikipedia) η Ατλά­ντα, παρά το γε­γο­νός ότι δε­σπό­ζει βαθιά μέσα στη «ζώνη της Βί­βλου», έχει το τρίτο με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό (13%) ΛΟΑΤ αν­θρώ­πων στις πό­λεις των ΗΠΑ, μετά το Σαν Φραν­σί­σκο και το Σιάτλ (αλλά αυτές οι δύο πό­λεις απο­τε­λούν τα 2 βα­σι­κά κέ­ντρα της «μη θρη­σκευό­με­νης ζώνης» στην ακτή του Ει­ρη­νι­κού).

*4 Μικρό μόνο πο­σο­στό των στρέιτ επα­φών στην Ελ­λά­δα γί­νε­ται με προ­φυ­λα­κτι­κό.

*5 Σύμ­φω­να με τον Πα­γκό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υγεί­ας (Π.Ο.Υ.), ο ιός του AIDS με­τα­δί­δε­ται και με το στο­μα­τι­κό έρωτα. Ωστό­σο, οι πι­θα­νό­τη­τες με­τά­δο­σης του ιού με αυτόν τον τρόπο θε­ω­ρού­νται λίγες, εκτός κι αν υπάρ­χουν ανοι­χτές (ακόμα και μι­κρές) πλη­γές μέσα στο στόμα. Όσο όμως κι αν είναι δύ­σκο­λο να με­τα­δο­θεί ο ιός του AIDS με το στο­μα­τι­κό έρωτα, είναι πα­νεύ­κο­λο να με­τα­δο­θούν με το στα­μα­τι­κό έρωτα ένα σωρό άλλα ΣΜΝ…

 Εστάλη από τον: Στρατή Γατελούζο

Πρώτη δημοσίευση :rproject.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *