Ενημερωτικό σημείωμα για τα νέα μέτρα

Για τον δημόσιο τομέα

Συλλογικές συμβάσεις

Από την 1η Γενάρη καταργούνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, οι προηγούμενες διατάξεις νόμων, υπουργικές, διαιτητικές, κανονιστικές και άλλες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση των αποδοχών. Καταργείται όχι έχει απομείνει από το 13ο και 14ο μισθό σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, ΟΤΑ, πρώην ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα. Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα δοθεί για τελευταία φορά, το δώρο Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ και ΟΤΑ, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.

Ακόμη, ορίζεται ότι από τις 31 Οκτωβρίου 2012 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), ενώ στο το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η εφαρμογή της σταδιακής κατάργησης της υπερβάλλουσας μείωσης στους μισθούς του Δημοσίου. Έτσι, η υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ. Συνεπώς την 1η Νοεμβρίου 2012 θα πρέπει να περικοπεί το 1/3 της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων.

Βάσει της εγκυκλίου το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής, καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ καταργείται και η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ημερομηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

Υπολογισμός μισθού

Το λεγόμενο ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται στους ΟΤΑ, στις υπηρεσίες που έχουν ταξινομηθεί στις ΔΕΚΟ κ.ά., όπου οι εργαζόμενοι χάνουν πάνω από το 25% του βασικού μισθού. Σε αυτό το πλαίσιο καταργούνται τα προβλεπόμενα από την προϋπάρχουσα εργατική νομοθεσία, που αφορούν στις αμοιβές για υπερωρίες κ.ά. που πλέον θα προσδιορίζονται με βάση το «ενιαίο μισθολόγιο».

Το υπουργείο Οικονομικών ζητά με την εγκύκλιο από τις υπηρεσίες να γίνει υπολογισμός των αποδοχών που θα προκύψουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και σύγκριση των αποδοχών με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Εάν προκύπτει μείωση αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την 31ης Δεκεμβρίου 2016 (πχ σε έναν μισθό πχ 1000€ αν η μείωση πήγαινε τον μισθό στα 730€ δε θα μπορεί να γίνει. Θα φτάσει ο μισθός στο 25% της μείωσης στα 750€ και αυτό ως το 2016).

Πώς θα γίνεται η παρακράτηση στους μισθούς και στις συντάξεις

Οι μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις που παίρνουν οι εργαζόμενοι στα ειδικά μισθολόγια θα είναι ακόμα μεγαλύτερες τους αμέσως προσεχείς μήνες, καθώς το κράτος θα παρακρατήσει αναδρομικά και όσα χρήματα είχαν λάβει οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες από 1ης Αυγούστου. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των αποδοχών και συντάξεων και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοσία ή σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2013, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία ή σύνταξη των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, ως εξής:

• για ποσά μέχρι 100 ευρώ εφάπαξ,
• για ποσά μέχρι 250 ευρώ σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 500 ευρώ σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 750 ευρώ σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 2.500 ευρώ σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά 4.000 ευρώ σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
• για ποσά άνω των 5.000 ευρώ σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31-12-2013. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων (καθαρές αποδοχές).

Ασφαλιστικό

Σχεδόν όλες οι κατηγορίες των ασφαλισμένων επηρεάζονται από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό, που προβλέπουν οι 18 συνολικά εφαρμοστικές εγκύκλιοι των νέων μέτρων, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Αυξάνονται κατά δύο χρόνια τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία όλων των Ταμείων να συνταξιοδοτείται στα 67 χρόνια. Ταυτόχρονα, όλα τα όρια ηλικίας και τα απαραίτητα ένσημα για συνταξιοδότηση που όριζε ο νόμος 3863/2010 για το 2015, εφαρμόζονται δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή από την 1/1/2013, παγιδεύοντας έτσι χιλιάδες εργαζόμενους (περίπου 100.000 που δεν προλαβαίνουν να θεμελιώσουν φέτος) λίγα χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Καθορίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15ετη (4500 μέρες εργασίας)
2. Οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις καθορίζονται σε 40 έτη ασφάλισης (12000 μέρες εργασίας) και 62ο έτος ηλικίας
3. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης: α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανικάνων τεκνών για κάθε βιοποριστική εργασία β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ν.4024/2011
4. Επίσης δε θίγονται συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων, όπως τυφλοί, παραπληγικοί/τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις, δηλαδή με 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας, οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων, που συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας.
5. Όσοι συμπληρώνουν και έχουν κατοχυρώσει ως τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας (όχι σε όλες τις περιπτώσεις για το όριο ηλικίας) που ζητά ο νομός, δε θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας. Κατοχυρωμένο δικαίωμα θεωρείται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει συγκεκριμένο, κατά περίπτωση, χρόνο ασφάλισης, με βάση τον οποίο «κλειδώνει» ορισμένο συνδυασμό απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και απαιτούμενου ορίου ηλικίας, προκειμένου να λάβει σύνταξη γήρατος.

Ποιοι πλήττονται:

1. Σχεδον 45000 ασφαλισμένοι που έχουν έως 4500 ένσημα και προσδοκούσαν κατά την προσεχή διετία, να λάβουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ (484€) και ενδεχομένως το ΕΚΑΣ (+230€)
2. Περισσότεροι από 15000 απόρους οι οποίοι ανέμεναν να συμπληρώσουν το 65ο έτος για να λάβουν παροχή απορίας μέσω ΟΓΑ πάνε στο 67ο ετος.
3. Σχεδόν 30000 ασφαλισμένοι στα ΒΑΕ οι οποίοι αντί να συνταξιοδοτηθούν το 2013 στο 57ο έτος και 9 μήνες (55ο και 9 μήνες για μειωμένη) πάνε στο 60ο έτος και 9 μήνες (58ο και 9 μήνες για μειωμένη) με τελική κατάληξη το 62 (60 για μειωμενη)
4. Σχεδόν 25000 γυναίκες με 4500 ένσημα οι οποίες από το 62ο έτος φέτος και 63ο το 2013 πάνε στο 67ο
5. Περίπου 10000 γυναίκες με 10000 ένσημα οι οποίες από το 58ο και 6 μήνες φέτος οδεύουν στο 62ο ετος σε 60 μέρες (1/1/2013)
6. 8000 άνδρες με επίσης 10000 ένσημα από το 63,5 έτος φώτος πάνε αμέσως στο 67ο (62ο μειωμένο)
7. Κατά 2 έτη από τα 50 στα 52 αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ναυτικούς (περιπου 2000)
8. Περισσότερες από 25000 μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο και 5500 ένσημα ανώι να βγουν το 2013 στην ηλικία των 60 ετων στη σύνταξή (55 για μειωμενη) εκτινάσσονται στο 67ο έτος (62ο μειωμενη).
9. Το όριό ηλικίας συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ αυξάνεται στα 67 από 65
Πίνακες:

Μόνο στην περίπτωση 40 χρόνων αδιάλειπτης εργασίας που θα ασφαλίζεται, το όριο τίθεται στα 62 χρόνια.

Γυναίκες

Στα 67 χρόνια από τα 62 ανεβαίνουν και τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες με 4.500 ένσημα, ενώ στις μητέρες με ανήλικα παιδιά από τα 60 εκτινάσσεται στα 67 χρόνια. Οι ασφαλισμένες από 1 Ιανουαρίου του 1993 επιβαρύνονται με επτά χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι ασφαλισμένες μετά τον Ιανουάριο του 1993 επιβαρύνονται με 12 χρόνια. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο τέκνο συνταξιοδοτείται στα 60 έτη ως το τέλος του 2012. Με τον προηγούμενο νόμο το όριο ανέβαινε στα 65 από το 2013 και με τις νέες ρυθμίσεις συνταξιοδοτείται στα 67.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συγκεκριμένα, από την 1/1/2013 καταργούνται για όλους τους συνταξιούχους, το Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας σε όλα τα ταμεία των κύριων συντάξεων, ενώ καταργούνται και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων. Συνολικά η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης κύριων και επικουρικών στερεί από τους συνταξιούχους πάνω από 2,3 δισ. ευρώ το 2013, ενώ το 2016 το ποσό αυτό θα ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.
Επιβάλλεται νέα μείωση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 5%-15%. Το χαράτσι επιβάλλεται στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ή άλλης σύνταξης (χηρείας, από άλλο Ταμείο), ως εξής:
• 5% στις συντάξεις από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ
• 10% στις συντάξεις 1.500- 2.000 ευρώ
• 15% για τις συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι που εισπράττουν κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.000 € θα χάσουν από 2 συντάξεις και πάνω με τα νέα μέτρα. Η μείωση αφορά όλους τους συνταξιούχους και πιο πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς χάνουν ότι είχε απομείνει από τα δώρα σε κύριες συντάξεις, δηλ. 800 € (καθώς καταργούνται εντελώς τα δώρα στις κύριες συντάξεις), αλλά καταργούνται και τα δώρα στην επικουρική σύνταξη, δηλαδή χάνουν επιπλέον δυο επικουρικές συντάξεις. Αν υπολογισθούν και οι νέες εισφορές για συντάξεις κύριας και επικουρικής πάνω από 1.000 €, τότε οι μειώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Παράδειγμα με πίνακα (Μας ενδιαφέρουν κύρια οι δύο πρώτες κατηγορίες).

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΚΑΣ

Με βάση αυτά που είχαμε γράψει πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχουμε αλλαγές στο ΕΚΑΣ προς το χειρότερο. Κατ’ αρχάς το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), που σήμερα χορηγείται στο 60ό έτος των συνταξιούχων, δεν θα καταβάλλεται μετά το 64ο έτος ηλικίας των δικαιούχων όπως προέβλεπε η αρχική ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου, αλλά αφού ο ασφαλισμένος κλείσει το 65ο έτος, δηλαδή στα 66 του χρόνια. Επίσης, δεν θα ισχύσει η δυνατότητα -που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση- για χαμηλότερες, έως 35%, περικοπές στο εφάπαξ με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Επομένως, οι μειώσεις στο καταβαλλόμενο βοήθημα που παρέχουν τα ταμεία πρόνοιας μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 83%. Οι περικοπές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Αφορούν όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση μετά την 1η Αυγούστου του 2010 και τελούν εν αναμονή.

Χτύπημα στα επιδόματα

Για τα επιδόματα τέκνων και στα πολυτεκνικά υπάρχει δραματική συρρίκνωση και τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Ολόκληρο το επίδομα λαμβάνεται εάν το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ, τα 2/3 αν το εισόδημα είναι από 6.000 έως 12.000 ευρώ και το 1/3 αν το εισόδημα είναι από 12.000 έως 18.000 ευρώ από εκεί και πάνω τα πάντα καταργούνται δηλαδή ένα ζευγάρι εργαζομένων που παίρνουν 650 ευρώ καθαρά το μήνα ο καθένας δεν δικαιούνται επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Με βάση τα παραπάνωμέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου οι περίπου 200.000 γονείς με τρία και τέσσερα παιδιά, θα εισπράξουν για τελευταία φορά το πολυτεκνικό επίδομα χάνοντας από 176 έως 265 ευρώ τον μήνα.

Από δω και στο εξής το επίδομα θα ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ για το ένα παιδί, 80 ευρώ για τα δύο, 130 για τα τρία και 180 για τα 4 παιδιά σε μηνιαία βάση. Η όποια ενδεχόμενη αύξηση προκύπτει για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 18000 ευρώ στη κυριολεξία εξανεμίζεται από την προαναγγελλόμενη κατάργηση της φοροαπαλλαγής για κάθε παιδί των 2000 ευρώ.
Καταργούνται τα ειδικά επιδόματα και ενισχύσεις σε μια σειρά εργαζόμενους που είχαν μείνει άνεργοι επειδή έκλεισαν, συγχωνεύτηκαν ή μεταφέρθηκαν οι επιχειρήσεις που εργάζονταν. Η κατάργηση θίγει εργαζόμενους όπως στα Λιπάσματα, στη ΜΑΒ, στην «Ολυμπιακή Αεροπορία», στην «Πίνδο», σε κλωστοϋφαντουργίες της Νάουσας, «Οττο Εβρος» κλπ. Μέχρι το τις 31/12/2013 θα παιρνουν το επιδομα ανεργιας (360€) και από το 2014 το επιδομα των μακροχρονια ανεργων.
Προς το παρόν παρέμειναν ανέγγιχτα τα εποχικά επιδόματα του ΟΑΕΔ.

ΕΦΑΠΑΞ
Σε πραγματική λεηλασία εξελίσσονται οι μειώσεις στα εφάπαξ που συναποφάσισαν στη συγκυβέρνηση, που φτάνουν, μάλιστα, να περικόπτουν μέχρι και τα 2/3 του ποσού που ελάμβαναν, έχουν μάλιστα αναδρομική ισχύ από 1.8.2010 για όσους μέχρι τώρα εργαζόμενους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.
Όπως ξεκαθαρίζεται στο πολυνομοσχέδιο, οι μειώσεις αυτές δε θα πρέπει να θεωρούνται τελικές, αφού παρέχεται στον αρμόδιο υπουργό η δυνατότητα να προχωρήσει σε παραπέρα μειώσεις μέχρι και 35%!!!
Για τα εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων ακολουθεί αναλυτικός πίνακας αλλά κωδικοποιημένα έχουμε τα εξής:
• Όσοι υπέβαλαν αίτηση από 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 με την περσινή ρύθμιση έχουν μείωση στο βοήθημα 15%. Τώρα έρχεται και η νέα περικοπή 22,67%.
• Όσοι υπέβαλαν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 με τον περσινό νόμο έχουν μείωση στο εφάπαξ 20%. Τώρα έρχεται νέα περικοπή το 22,67%.

Σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, καταβάλλεται αποζημίωση λόγω αποχώρησης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.

Υγεία
1)Το 85% των φαρμάκων που συνταγογραφεί ένας γιατρός πρέπει υποχρεωτικά να είναι γραμμένα στη συνταγή με βάση τη δραστική ουσία. Το 15% του συνόλου των φαρμάκων που συνταγογραφεί ο γιατρός μπορεί να είναι με βάση την εμπορική ονομασία. Αυτό σημαίνει αύξηση των φθηνότερων αντιγράφων φαρμάκων, αύξηση των πληρωμών των ασθενών αν «επιλέξουν» την αγορά πρωτότυπου φαρμάκου , αφού πληρώνουν και τη συμμετοχή 25% και τη διαφορά μεταξύ της τιμής του πρωτότυπου και του αντίγραφου, που δεν καλύπτει το ταμείο.
2)Από 1/1/2014 οι ασθενείς θα πληρώνουν 1 ευρώ για κάθε συνταγή στο φαρμακοποιό, το οποίο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για την οικονομική του ενίσχυση.
3)Οι ασθενείς θα πληρώνουν 25 ευρώ για την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο από 1/1/2014. Με υπουργική απόφαση μπορεί να αναθεωρούνται αυτά τα ποσά.4)Αυξάνονται οι εισφορές των αγροτών στον κλάδο υγείας από 14,65 ευρώ σε 25,87 ευρώ από 1/1/2013.Τα ασφαλιστικά ταμεία δε μπορούν να δαπανούν για φάρμακα κάθε μήνα πάνω από το 1/12 της ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης. Υπολογίζεται ότι αυτό το ποσό είναι 240 εκ. ευρώ. Το επιπλέον ποσό που πιθανόν δαπανηθεί θα επιστρέφεται από την εταιρεία στα ασφαλιστικά ταμεία.
Το πλαφόν στη δαπάνη των ταμείων ανοίγει δρόμο για περαιτέρω περικοπές στους ασφαλισμένους.

Φορολογικό

Για το φορολογικό θα ετοιμαστεί αναλυτικό σημείωμα με αυτά που θα ψηφιστούν διότι ότι έχει βγει στη δημοσιότητα ως τώρα προκύπτει από το προσχέδιο που επεξεργάστηκε το υπουργείο Οικονομικών με τα κόμματα της συγκυβέρνησης.
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *