Μειώνουν φόρους για επιχειρήσεις, 44 δισ. για εξυπηρέτηση του χρέους

Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, μειώσεις μισθών και κονδυλίων σε παιδεία, υγεία, πολιτισμό, επιβάλλουν ΠΑΣΟΚ, ΣΕΒ, ΔΝΤ, Ε.Ε

Ποτέ άλλοτε στη με­ταπολεμική ιστορία δεν καταστρώθηκε ένας τόσο κανιβα­λικά αντιλαϊκός προϋπολογισμός, όπως αυτός που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρ­νηση του ΠΑΣΟΚ την προηγουμένη εβδομάδα. Είναι ένας προϋ­πολογισμός εξόφθαλμα ληστρικός που αν τυχόν και εφαρμοστεί θα βάλει το τελευταίο καρφί στο φέ­ρετρο του ανελλιπούς και βαθιά προβληματικού κράτους πρόνοι­ας που χτίστηκε στην Ελλάδα.

Επίσης θα βυθίσει στη φτώ­χεια τη λαϊκή πλειοψηφία, καθώς θα πυροδοτήσει μέσω της αύξη­σης του ΦΠΑ ένα νέο σαρωτικό κύμα ακρίβειας σε είδη καθημερι­νής ανάγκης από τρόφιμα και πε­τρέλαιο μέχρι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και το νερό.

Ταυτόχρονα όμως ο προϋπο­λογισμός της τρόικας ΠΑΣΟΚ -ΔΝΤ – ΕΕ χαρίζει στο κεφάλαιο 320 εκατ. ευρώ! Τόσα χρήματα θα ζημιωθεί το Δημόσιο από τη μεί­ωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 24% στο 20% για τα μη διανεμόμενα κέρδη! Δεν είναι πρόκληση;
Την ίδια στιγμή που επιβάλλουν περι­κοπές στην 13η και 14η σύνταξη για να εξοικονομήσουν φέτος και τον επόμενο χρόνο 2 δισ. ευρώ, που εισάγουν κριτήρια διαβίωσης για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας αναμένοντας να επωφε­ληθούν 500 εκατ. ευρώ – τα οποία προφανώς θα στερηθούν οι άνεργοι, που μειώνουν τις επιχορηγή­σεις σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά 1,5 δισ. ευρώ, που από την αύξηση των συντε­λεστών και τη διεύρυνση της βά­σης ΦΠΑ υπολογίζουν να πάρουν από τις τσέπες μας 2,3 δισ. και από τους επιπλέον ειδικούς φό­ρους (καυσίμων, καπνού και αλκοόλ) επιδιώκουν να συγκεντρώ­σουν πάνω από 1 δισ. ευρώ, την ίδια ώρα χαρίζουν φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο!

Το επιχείρημα τους δε, ότι πρό­κειται για κέρδη που επανεπενδύονται επομένως δημιουργούν θέ­σεις εργασίας και δεν αποθησαυρίζονται, μόνο γέλια δημιουργεί. Όλοι ξέρουν ή υποπτεύονται τα μαγειρέματα των ισολογισμών και τις απάτες του ιδιωτικού το­μέα – όλοι πλην της κυβέρνησης φυσικά…

Τα σκάνδαλα του νέου προϋ­πολογισμού δεν εξαντλούνται στα χρήματα που χαρίζουν ΠΑΣΟΚ -ΔΝΤ – ΕΕ στο κεφάλαιο εν μέσω της χειρότερης δημοσιονομικής κρίσης κι ενώ από τους εργαζόμε­νους ζητούν τη μια θυσία μετά την άλλη. Σκάνδαλο είναι και τα λε­φτά που δίνονται για την εξυπηρέ­τηση του δημόσιου χρέους. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 2011 υπό τη μορφή τόκων (15,9 δισ.) και χρεολυσίων (28 δισ.) θα δο­θούν στους τοκογλύφους συνολικά 44 δισ. ευρώ. Μια σύγκριση αυτού του ποσού αρκεί για να φανεί γιατί η άσκηση αναδιανεμητικής πο­λιτικής περνά μέσα από την παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους, γιατί επίσης το αίτημα της παύσης πληρωμών πρέπει να μπει στην προμετωπίδα κάθε εργατικού επι­θετικού αγώνα, με στόχο τη βελτί­ωση της θέσης των εργαζομένων.

Τα 44 δισ. λοιπόν που θα δοθούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ισούνται: Πρώτο με το 20% του ΑΕΠ, επομένως το ένα πέμπτο όσων παραχθούν στην Ελ­λάδα θα πάει στις τσέπες των τραπεζιτών. Δεύτερο, είναι υπερδι­πλάσια του ελλείμματος του κρα­τικού προϋπολογισμού, που σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ανέλ­θει σε 20,9 δισ. Αν δεν εξυπηρετουταν το χρέος επομένως, τότε το έλλειμμα θα μετατρεπόταν σε πλε­όνασμα. Τρίτο, υπερβαίνει κατά πολύ τους έμμεσους φόρους.

Άρα η παύση της εξυπηρέτησης του θα επέτρεπε ακόμη και την κατάργη­ση των έμμεσων φόρων, που είναι οι πιο αντιλαϊκοί και πολλών ακό­μη. Αρκεί να δούμε ότι το σύνολο των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι εισοδή­ματος, τέλη κυκλοφορίας κ.ά.) θα ανέλθει το 2011 σε 52,9 δισ. ευρώ. Επομένως το 83% των φόρων που πληρώνουμε πάει στην εξυπηρέτη­ση του χρέους!

Υπάρχουν όμως και χειρότε­ρα: Όπως η άνοδος του χρέους, μετά την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ευ­ρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, με ταχύτερους μάλιστα ρυθμούς απ’ ότι προέβλεπε ακόμη και το μνη­μόνιο. Συγκεκριμένα, το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναμένεται να φθάσει το 2011 το 158,6% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11 σχεδόν ποσοστι­αίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με φέτος και το 2013 το 160% του ΑΕΠ. Πρόκειται για εξέλιξη που καθιστά ξεπερασμένο το μνημό­νιο, ακόμη και ανεπαρκές και πιέ­ζει στην κατεύθυνση αναδιαπραγ­μάτευσης του εξωτερικού χρέους – με όρους φυσικά των δανειστών. Προοιωνίζεται επομένως νέα δει­νά για τους εργαζόμενους, που σε λίγους μήνες θα κληθούν να επω­μιστούν επιπλέον βάρη, πέραν του παγώματος των μισθών, της μείω­σης των επιδομάτων και της από­λυσης 10.000 συμβασιούχων, που προωθεί ο κρατικός προϋπολογι­σμός.

Κι όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι δεν πρόκειται να πειράξει τους μισθούς του έν­στολου και πολιτικού προσωπικού του… υπουργείου καταστολής.

Στις διατάξεις του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της φο­ρολογικής επιδρομής, της μείω­σης των κονδυλίων για υγεία, παι­δεία και πολιτισμό, της συμπίεσης μισθών και των απολύσεων προ­βλέπεται επίσης και ένα γενναίο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που αφορά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενι­ζέλος, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνα­τία Οδό, τα ΕΛΤΑ, τη ΛΑΡΚΟ, το Καζίνο Πάρνηθας, τα παίγνια του ΟΠΑΠ, τα λιμάνια και τις πολεμι­κές βιομηχανίες ΕΛΒΟ και ΕΑΣ. Βαριές εν τω μεταξύ θα είναι οι επιπτώσεις στις τσέπες των εργα­ζομένων και από την αναδιάρθρω­ση των ΔΕΚΟ, με σκοπό να πά­ψουν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικά το εισιτήριο των «δημόσιων» συγκοινωνιών στην Αθήνα αναμένε­ται να διαμορφωθεί στο 1,5 ευρώ, καθιστώντας τη μετακίνηση είδος πολυτελείας!

Υπολογίζοντας παράλληλα ότι η ανεργία επισήμως θα αυξηθεί στο 14,6% το 2011 και στο 14,8% το 2012 (και στην πράξη φυσικά πολύ παραπάνω) διακρίνεται ο κοινωνικός όλεθρος που θα επέλ­θει. Γι’ αυτό το λόγο η ανατροπή του προϋπολογισμού και της πολι­τικής του μνημονίου με εργατικούς αγώνες αποτελεί πλέον όρο επιβί­ωσης για τους εργαζόμενους.

Πηγή: Λεωνίδας Βατικιώτης – “Πριν”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Current ye@r *