Τουρισμός – επισιτισμός: Σύγχρονο δουλεμπόριο και εξόντωση των εργαζομένων

ka8aristria-se-mpalkoni1Η «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία, η υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων μαθητείας, η καταπάτηση του ωραρίου και η απλήρωτη εργασία ζουν και βασιλεύουν στο χώρο του τουρισμού και του επισιτισμού, με τους εργοδότες να παραμένουν στο απυρόβλητο, με τους εργοδότες αποθρασυμένους να εκμεταλλεύονται όλο το μνημονιακό οπλοστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και την ανοχή και απραξία της σημερινής κυβέρνησης, προκειμένου να κερδοφορήσουν σε βάρος των εργαζομένων.

Το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο δόγμα της ελα­στι­κο­ποί­η­σης της ερ­γα­σί­ας, που προ­σαρ­μό­ζε­ται στις ανά­γκες της αγο­ράς, δεί­χνει το πραγ­μα­τι­κό του πρό­σω­πο σε αυτό της μεί­ω­σης του κό­στους πα­ρα­γω­γής και της εντα­τι­κο­ποί­η­σης της ερ­γα­σί­ας μέχρι εξό­ντω­σης του ερ­γα­ζό­με­νου, ακόμα και φυ­σι­κής. Και αυτό εφαρ­μό­ζε­ται στο «success story» του του­ρι­σμού και του επι­σι­τι­σμού:

  • πλή­ρης απορ­ρύθ­μι­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, και κυ­ρί­ως μετά την εξο­μοί­ω­ση του κα­θε­στώ­τος του επο­χι­κού ερ­γα­ζο­μέ­νου με εκεί­νη του ανει­δί­κευ­του ερ­γά­τη,
  • απο­λύ­σεις πα­λαιών ερ­γα­ζο­μέ­νων και πρό­σλη­ψη νέων, φθη­νό­τε­ρων με ελα­στι­κές ή ανύ­παρ­κτες σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας,
  • πλα­σμα­τι­κή με­τα­τρο­πή των όρων ερ­γα­σί­ας με απα­σχό­λη­ση ολί­γων ωρών,
  • σε άλλες πε­ρι­πτώ­σεις, εκ­με­τάλ­λευ­ση μέσω της μα­θη­τεί­ας άνερ­γων από την Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη, που έρ­χο­νται στη χώρα μας μέσω «δου­λε­μπο­ρι­κών» γρα­φεί­ων ερ­γα­σί­ας, αλλά και νέων από τις εγ­χώ­ριες του­ρι­στι­κές σχο­λές (με μι­σθούς των 300 ευρώ),
  • «μαύρη», ανα­σφά­λι­στη ερ­γα­σία αλλά και εκ­με­τάλ­λευ­ση εκ­παι­δευο­μέ­νων από ΚΕΚ που λαμ­βά­νουν μόνον την αμοι­βή του ΟΑΕΔ,
  • απλή­ρω­τοι ερ­γα­ζό­με­νοι, σε πά­μπο­λες πε­ρι­πτώ­σεις και από τον πε­ρα­σμέ­νο Απρί­λιο,
  • υπε­ρερ­γα­σία και βάρ­διες που φτά­νουν και τις 12 και 14 ώρες την ημέρα χωρίς ρεπό και απο­δο­χές,
  • συν­θή­κες ερ­γα­σια­κής ζού­γκλας, που φθεί­ρουν την υγεία των ερ­γα­ζο­μέ­νων, με πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα το θά­να­το της άτυ­χης ου­κρα­νής ερ­γα­ζο­μέ­νης μέσω μα­θη­τεί­ας σε ξε­νο­δο­χείο της Ζα­κύν­θου.

Τα πα­ρα­πά­νω πε­ρι­γρά­φουν με τα με­λα­νό­τε­ρα χρώ­μα­τα το «successstory» του του­ρι­σμού και του επι­σι­τι­σμού, από το οποίο κερ­δο­φο­ρούν μια χού­φτα ομί­λων εις βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων, αλλά και των επι­σκε­πτών τους.

Γιατί ενώ η συ­γκε­κρι­μέ­νη επαγ­γελ­μα­τι­κή ομάδα τά­χθη­κε ανοι­χτά υπέρ του «ΝΑΙ» στο πρό­σφα­το δη­μο­ψή­φι­σμα για να μη φύγει η χώρα, όπως έλεγε, «από το ευρώ και την ευ­ρω­ζώ­νη», ενώ είχε ση­κώ­σει τη ση­μαία της… επα­νά­στα­σης πριν από τη συμ­φω­νία των Βρυ­ξελ­λών για την αύ­ξη­ση του ΦΠΑ στον επι­σι­τι­σμό και την κα­τάρ­γη­ση του ει­δι­κού κα­θε­στώ­τος στα νησιά, τώρα, τηρεί… σιγή ιχθύ­ος. Και αυτό, διότι ξέρει από πού θα βγά­λει τα «σπα­σμέ­να»: από τον ιδρώ­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και την υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­σή τους, από την κα­τα­πά­τη­ση των ερ­γα­σια­κών τους δι­καιω­μά­των και από την ατολ­μία της κυ­βέρ­νη­σης, που δια­τη­ρεί το ίδιο αντερ­γα­τι­κό κα­θε­στώς, της ελα­στι­κής ερ­γα­σί­ας και από την υπο­χώ­ρη­σή της στην επα­να­φο­ρά του θε­σμού των ΣΣΕ και των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων.

Το ΜΕΤΑ κα­ταγ­γέλ­λει τις πρα­κτι­κές των επαγ­γελ­μα­τιών στο χώρο του του­ρι­σμού και του επι­σι­τι­σμού,καλεί την κυ­βέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας να πά­ψουν να συν­δρά­μουν στην άναρ­χες και αυ­θαί­ρε­τες ενέρ­γειες των ερ­γο­δο­τών, και μέσω του ΣΕΠΕ να ελέγ­ξουν άμεσα την πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων αυτών και να τι­μω­ρή­σουν πα­ρα­δειγ­μα­τι­κά τους ερ­γο­δό­τες.

Απαι­τεί την απο­κα­τά­στα­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, το στα­μά­τη­μα της υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της πα­ρα­βί­α­σης των κλα­δι­κών συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας, την κα­τα­βο­λή των δε­δου­λευ­μέ­νων, των αδειών, των ρεπό και των επι­δο­μά­των, και θε­σμο­θέ­τη­ση της μό­νι­μης και στα­θε­ρής ερ­γα­σί­ας, με πλήρη ερ­γα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα σε όλους τους ερ­γα­ζο­μέ­νους στον του­ρι­σμό και επι­σι­τι­σμό.

Καλεί τους ερ­γα­ζο­μέ­νους να συ­σπει­ρω­θούν και να αγω­νι­στούν μέσα από τα συν­δι­κά­τα τους, αλλά και όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους να εκ­φρά­σουν την τα­ξι­κή τους αλ­λη­λεγ­γύη. Η λύση βρί­σκε­ται στο ενω­μέ­νο – συλ­λο­γι­κό των ερ­γα­ζο­μέ­νων για την          υπε­ράσπι­ση και διεύ­ρυν­ση των δι­καιω­μά­των τους.

Πηγή: .rproject.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Current ye@r *