Καταιγίδα αλλαγών στη σχολική εκπαίδευση

119131543Καταιγίδα αλλαγών στη σχολική εκπαίδευση 

Περικοπές, λιγότερα σχολεία, λιγότεροι εκπαιδευτικοί

Μπροστά σε οβιδιακές αλλαγές θα βρεθούν η σχολική εκπαίδευση, 1,3 εκατ. μαθητές και οι 135.000 εκπαιδευτικοί, το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς στο Μνημόνιο 3 που υπογράφτηκε τον Αύγουστο περιλαμβάνονται σειρά νέων μέτρων.

Το «manual» της εκπαιδευτικής πολιτικής της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν τη μορφή «παραδοτέων» καθώς ορίζονται με λεπτομέρειες τόσο το περιεχόμενο τους όσο και ο χρόνος υλοποίησής τους.

Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται ουσιαστικά σε 4 βασικούς άξονες για την περίοδο 2015-2016:

• Μείωση του κόστους της εκπαίδευσης.

• Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε σύνδεση με επιδόσεις, αποτελεσματικότητα και μισθούς.

• Μαθητεία, για την πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης και περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

• Επιχειρηματικότητα, σε όλο το μήκος και το πλάτος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Όλα τα παραπάνω θα συνοψιστούν έως το Μάιο του 2016, με τη βοήθεια «ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων» των διεθνών Οργανισμών, σε νέο επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης.

Δεσμεύσεις και παραδοτέα

Οι βασικές δεσμεύσεις – παραδοτέα που περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο για την εκπαίδευση πιο συγκεκριμένα ανά μήνα καθορίζονται:

1. Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με ισχύ από 1ης  Ιανουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού. Έως το 2018 μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο (παραδοτέο τον Οκτώβριο του 2015). Έναρξη ισχύος νέου μισθολογίου από 1/1/2016.

2. Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης αποτελεσμά­των. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης (Νοέμβριος 2015).

3. Εκσυγχρονισμός κι επέκταση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Ν. 4186/2013) και με παραδοτέα: 1) Θέσπιση πλαισίου ποιότητας για μαθητεία. 2) Δημιουργία συστήματος αναγκών – δεξιοτήτων για αναβάθμιση προγραμμάτων και πιστοποίησης. 3) Δρομολόγηση πιλοτικών συμπράξεων με περιφερειακές αρχές και εργοδότες για 2015/16. 4) Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Παιδείας και ΟΑΕΔ με σκοπό την παροχή των απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και 33% σπουδαστών ΕΠΑΛ έως 2016 – 17. 5) Διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης (Δεκέμβριος 2015).

4. Καθορισμός τριετούς στρατηγικής μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση ικανοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας διοίκησης). Βασικά παραδοτέα: 1)Διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη. 2)Προγραμματισμός ανθρώπινων πό­­ρων για έγκαιρη αξιολόγηση και προσλήψεις. 3) Σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων. 4) Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας (Δεκέμβριος 2015).

5. Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ – αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος (έως Απρίλιο 2016).

6. Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης. Με βάση συστάσεις επανεξέτασης και υποβολή προτάσεων για δράσεις (Έως τον Μάιο 2016).

7. Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες πρακτικές ΟΟΣΑ (έως τον Ιούνιο 2018).

Στο «Μνημόνιο 3» που αποτελεί ήδη νόμο, στην ενότητα «Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο», ρητά υπογραμμίζεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «οδηγίες» του ΟΟΣΑ «Έκθεση του ΟΟΣΑ: Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση.

Τι ακριβώς, όμως, λέει ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στη χώρα μας;

• Μείωση μισθολογικού κόστους εκπαιδευτικών, με μείωση εκπαιδευτικών, αύξηση ωραρίου, μείωση σχολείων, τάξεων και συγχωνεύσεις.

• Σύνδεση επαγγελματικής- βαθμολογικής εξέλιξης, αμοιβής εκπαιδευτικών με αξιολόγηση μαθητών, σχολείων και ατομική αξιολόγηση, ώστε σε περιόδους κρίσης να αμείβονται οι πιο αποτελεσματικοί.

• Τυποποιημένη αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών (μια μορφή ήταν η Τράπεζα θεμάτων που πρότεινε η έκθεση του ΟΟΣΑ, ανάμεσα σε άλλες μορφές που εφαρμόζονται).

• Εξωτερική αξιολόγηση όλων –μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και επιπτώσεις σε αξιολογούμενους ώστε το σύστημα «να μη στερείται σοβαρότητας».

· Μετατόπιση από το τρέχον σύστημα κατανομής πόρων, σε εφάπαξ επιχορηγήσεις που θα κατανέμονται στις περιφέρειες, βάσει της αρχής «τα χρήματα ακολουθούν το μαθητή».

· Περιορισμός του συνολικού αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αριθμό συγκρίσιμο με τον μέσο όρο εισακτέων στην ΕΕ, με αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ και κλείσιμο τμημάτων, αύξηση επιμερισμού κόστους στους φοιτητές, ευθυγράμμιση των δηλώσεων ικανοτήτων (κάποτε τα λέγαμε επαγγελματικά δικαιώματα) με το νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ουσιαστικά, με βάση τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχουμε μια επιστροφή στο παρελθόν, σαν μια μηχανή του χρόνου να γυρίζει πίσω τους εκπαιδευτικούς πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν η εκπαιδευτική κοινότητα βρισκόταν κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη των διαθεσιμοτήτων, των συγχωνεύσεων, της αύξησης του ωραρίου εργασίας, της αξιολόγησης με τα οποία επιχειρούνταν να δημιουργηθούν «δεξαμενές» κινητικότητας – απόλυσης και να καθηλωθούν μισθολογικά οι εκπαιδευτικοί με βάση τη σύνδεση της αξιολόγησης με το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και τις ποσοστώσεις του.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ

..Έως Οκτώβριο 2015

Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με ισχύ από 1 Ιανουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο). Έως το 2018 μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο.

Καθορισμός ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΔΣτρ) που να συνάδουν με επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016 – 2019 (βασικό παραδοτέο).

..Έως Νοέμβριο 2015

Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού στο Δημόσιο, με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

..Από 1 Ιανουαρίου 2016

Έναρξη ισχύος νέου μισθολογίου

..Έως Απρίλιο 2016

Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 – αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος / επαναξέταση σε όλη την εκπαίδευση:

1) Συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ενίσχυση καινοτομίας – επιχειρηματικότητας

2) Νέου Σχολείου για εξορθολογισμό (τάξεων, σχολείων, πανεπιστημίων), Λειτουργία, διακυβέρνηση Γ΄θμιας εκπαίδευσης, Αποδοτικότητα, αυτονομία δημόσιων, εκπαιδευτικών μονάδων

3) Αξιολόγηση, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ και τους εμπειρογνώμονες.

..Έως Μάιο 2016 (έγκριση έως Ιούλιο 2016, σε ισχύ από 2016 – 17 ει δυνατόν)

Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης.

Με βάση συστάσεις επανεξέτασης και υποβολή προτάσεων για δράσεις

..Έως Ιούνιο 2018 (το αργότερο)

Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες πρακτικές ΟΟΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριστοτέλους και Αβέρωφ 23 Αθήνα, τηλ 6945892700, antitetradia.gr


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *