Δέσμευση των περιουσιών Δασκαλόπουλου-Τσάκου για αδικαιολόγητο πλουτισμό

50c30eef5e5177694693137e2ba2b99a_LΔεσμεύθηκαν με εντολή των οικονομικών εισαγγελέων οι καταθέσεις, τα χρεόγραφα και τα ακίνητα του πρώην προέδρου του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλου και του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου.

Και οι δύο εντοπίστηκαν στα CD με τα ονόματα 1.364.069 καταθετών μεγάλων ποσών που διαθέτουν ή διέθεταν από την 01.01.2000 έως και την 08.06.2012 τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) μέσω των οποίων είχαν διενεργηθεί, τουλάχιστον σε ένα έτος, συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, τόσο στην περίπτωση του Δασκαλόπουλου όσο και στην περίπτωση του Τσάκου, διασταύρωσαν τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κατά την περίοδο 2000-2012 με τα στοιχεία που είχαν συμπεριλάβει οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις της ίδιας περιόδου. Από τις διασταυρώσεις αυτές οι ελεγκτές του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. διαπίστωσαν ότι μεγάλα ποσά που εμφανίζονται να έχουν διακινηθεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα στις φορολογικές δηλώσεις έσοδα και εισοδήματα.

Τα ακάλυπτα αυτά ποσά καλούνται τώρα οι φορολογούμενοι να τα δικαιολογήσουν με βάση νόμιμα παραστατικά και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσής τους. Ήδη στην περίπτωση του Δασκαλόπουλου ο έλεγχος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και σύντομα θα του κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων επί του οποίου θα κληθεί να απαντήσει, με την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα παραστατικά που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσης των ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του αλλά δεν είχαν περιληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι πολλά από τα ποσά που εντοπίστηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα οποία μπορεί να είναι μερίσματα, κέρδη από υπεραξίες μετοχών, ομολόγων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, οι φορολογούμενοι δεν ήταν υποχρεωμένοι την περίοδο 2000-2011 να τα δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Η δήλωση των ποσών αυτών ήταν τότε προαιρετική. Καλούνται δε εκ των υστέρων και μετά από πολλά χρόνια να βρουν τα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν στις φορολογικές αρχές, ώστε τα ποσά που βρέθηκαν στις καταθέσεις τους και δεν καλύπτονται από τα όσα αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις να μην θεωρηθούν ως αδήλωτα εισοδήματα και οι ίδιοι να μην κατηγορηθούν και διωχθούν ποινικά για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης.

Η δέσμευση των καταθέσεων, των χρεογράφων και των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, οι οποίες προβλέπουν ότι:

“8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 (οι οικονομικοί εισαγγελείς) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία.

Η δέσμευση διαρκεί για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά μέτρα.

Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της, με αίτησή τους προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται, τροποποιείται αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση.

Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών”.

Πηγή: Νίκος Μανεσιώτης, Γιώργος Παλαιτσάκης – fmvoice.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Current ye@r *