Σχόλια στην πρόταση Αρβανιτόπουλου σχετικά με την διαθεσιμότητα και την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων.

 arvanitopoulos_kapodistraiko_b2Γράφει η Ζαμπία Κατσανεβάκη

Η γενική μου αίσθηση είναι ότι ο υπουργός θέλει απλά να ξεγελάσει για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους, να τους εκβιάσει και να πάρει αυτό που τελικά θέλει. Τα προσωπικά στοιχεία δηλαδή από τον φάκελο του κάθε υπαλλήλου, να προχωρήσει την μοριοδότηση και τελικά να δώσει τον απαιτούμενο αριθμό στη διαθεσιμότητα και την απόλυση χωρίς να κινδυνεύει να ακυρώνονται αυτές από τα διοικητικά δικαστήρια λόγω ενστάσεων και προσφυγών.

Παράλληλα, στόχος του είναι να επισπεύσει την πλήρη εφαρμογή του Ν.4009/11 με τις όποιες τροποποιήσεις του έχουν ακολουθήσει από τότε. Η αλήθεια είναι ότι έντεχνα στην «καλοπροαίρετη» προσπάθεια να δικαιολογήσει την ανάγκη ενός αυξημένου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, προτείνει να βρούμε τρόπο να αυξήσουμε τον αριθμό των επωφελούμενων από το ίδρυμα. Επωφελούμενοι σήμερα είναι οι φοιτητές μας, που έχουν όμως μπει στον αλγόριθμο που υπολογίζει το σημερινό πλήθος διοικητικών που δικαιολογεί το υπουργείο και η τρόικα, οπότε μας προτείνει έναν τρόπο αύξησης του συγκεκριμένου αριθμού μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών, των συνεργαζόμενων κολεγίων (παροχή υπηρεσιών προς τρίτους κλπ). Είδατε τι ωραία που εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα επιζητάμε την είσοδο των εταιρειών και των διδάκτρων στα ιδρύματα;

Θα μετατρέψουμε μέρος του προσωπικού μας σε μερικής απασχόλησης στον τάδε ιδιοκτήτη ΙΕΚ, κολεγίου, ιδιωτικού πολυτεχνείου;

Δεν θέλω να πλατειάσω άλλο σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, θα ήθελα μόνο να εκθέσω το τι ισχύει και τι προβλέπεται σε σχέση με τους κλάδους ΕΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ και την μετεξέλιξη τους στους διάδοχους κλάδους στον Ν.4009/2011.

Θα κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ελπίζοντας να μην κουράσω. Οι κλάδοι ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ ιδρύθηκαν το 2000 στον Ν.2817 άρθρο 13. Στην ουσία ο νόμος αυτός μετονομάζει τους παλαιότερους κλάδους ΕΔΤΠ (Ειδικό Διοικητικό και Εργαστηριακό Προσωπικό) σε ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)  και  το ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) σε ΕΕΔΙΠ (Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό). Στο ίδιο άρθρο μιλάει και για το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ, δίνοντας για πρώτη φορά το έργο της γραμματειακής υποστήριξης των εργαστηρίων και των τομέων στο διοικητικό προσωπικό.  Μέχρι τότε, λόγω μακροχρόνιας απαγόρευσης προσλήψεων διοικητικού προσωπικού στα ΑΕΙ, τη διοικητική υποστήριξη σε Τομείς και Εργαστήρια την έκανε το ΕΔΤΠ . Έρχεται ο νόμος αυτός, καταργεί το ΕΔΤΠ και τους μετονομάζει σε ΕΤΕΠ με αυτοδίκαιη ένταξη όλων των υπηρετούντων μελών μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου. Δίνει τη δυνατότητα παράλληλα στους ΕΔΤΠ που ασκούσαν διοικητική υποστήριξη στα Εργαστήρια και τους Τομείς να μεταπηδήσουν στο διοικητικό προσωπικό. Η ίδια αυτοδίκαιη ένταξη έγινε και για τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) σε θέσεις ΕΕΔΙΠ του κλάδου (Ι). Σε όσους από τους ΕΔΤΠ είχαν τα απαιτούμενα προσόντα για θέσεις ΕΕΔΙΠ του κλάδου (ΙΙ), με βεβαίωση από τη ΓΣ του Τομέα και του Τμήματός τους ότι το προηγούμενο διάστημα επιτελούσαν και εργαστηριακό διδακτικό έργο, δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση, εντός 3 μηνών μετά την έκδοση κάποιου προβλεπόμενου ΠΔ, ώστε να κριθούν από τη ΓΣ του Τμήματος και να ενταχθούν σε θέσεις ΕΕΔΙΠ. Τότε μόνο, οι θέσεις ΕΔΤΠ που εν τω μεταξύ είχαν αυτοδίκαια μετονομαστεί σε ΕΤΕΠ, μετατρέπονταν σε θέσεις ΕΕΔΙΠ.    (βλέπε άρθρο 13, § 4. εδάφιο δ).

Στον ίδιο Ν.2817/2000 άρθρο 13, § 4. εδάφιο ζ, αναφέρει ότι:
 «το επιστημονικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στα ΑΕΙ σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, βάσει του ν.1476/1984, της υπουργικής απόφασης……………….έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:
 ι) την παραμονή σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, ιι) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΕΔΙΠ ή ιιι) την ένταξη σε προσωποπαγής θέσεις ΕΤΕΠ ……..
Για όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις περιπτώσεις ιι) ή ιιι), η ένταξη γίνεται με πράξη του πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΓΣ του Τμήματος, της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα όπου ζητούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώμη του αρμόδιου οργάνου συνίσταται στην πιστοποίηση του επιτελούμενου  από τους ανωτέρω έργου.»

Με αυτή τη διάταξη, οι τότε ΙΔΑΧ (εργαζόμενοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΕΔΙΠ άμεσα γιατί, προκειμένου να γίνουν ΕΕΔΙΠ, δεν ήταν προαπαιτούμενη η έκδοση ΠΔ για αυτούς, όπως προβλεπόταν για τους ΕΔΤΠ.  Αποτέλεσμα αυτής της προϋπόθεσης ήταν οι εντάξεις των ΕΔΤΠ σε ΕΤΕΠ να γίνουν μεν αυτόματα, αλλά λόγω της αναμονής του σχετικού ΠΔ μόνο στο τέλος του 2003 άρχισαν να εκδίδονται τα ΦΕΚ των εντάξεων των ΕΤΕΠ σε ΕΕΔΙΠ.

Ας δούμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος 4009/2011 για τις αντίστοιχες εντάξεις: Αυτός ο νόμος στο άρθρο 29 περιγράφει τις ειδικές κατηγορίες  διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος. Αναφέρει τις κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Περιγράφει το έργο που τους ανατίθεται, τα προσόντα πρόσληψης και τη διαδικασία επιλογής. Στην ουσία ο Κοσμήτορας διορίζει 3μελή επιτροπή που εισηγείται την έκθεση των υποψηφίων  και προτείνει στον Κοσμήτορα  και συνεχίζει:

Οιόροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.

5. Ο διορισμός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.

Στο άρθρο 79, του Ν.4009/2011, όπου αναφέρει τις μεταβατικές διατάξεις για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού,  έως την πλήρη εφαρμογή του νόμου γράφει:

3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29:
α) Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα.
β) (αφορά τα ΤΕΙ…)
γ) οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.
δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια: 

1) Στον Ν.4009/2011 δεν προβλέπεται καμία ένταξη σε θέσεις ΕΤΕΠ από άλλες κατηγορίες προσωπικού. Η μόνη οδός είναι η προκήρυξη νέων θέσεων ΕΤΕΠ, δηλαδή νέες προσλήψεις. Νόμιμη διαδικασία εσωτερικής προκήρυξης με “φωτογραφικές διατάξεις” δεν προβλέπονται, ούτε νομιμοποιούνται από πουθενά. Ακόμα και για τις θέσεις ΕΔΙΠ, δεν αποκλείει κανένας τη δυνατότητα σε μια προκήρυξη θέσης σε ένα εργαστήριο να παρουσιαστούν 2 και 3 ή και περισσότεροι  υποψήφιοι ΙΔΑΧ του ίδιου ιδρύματος. Γιατί ως γνωστόν, ΙΔΑΧ προσελήφθησαν από τα Εργαστήρια που είχαν τη δυνατότητα να έχουν ερευνητικά προγράμματα, συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου π.χ. περιβάλλον. Άρα στις 2 τουλάχιστον δεκαετίες που λειτουργεί ο θεσμός των ΙΔΑΧ-οποιήσεων υπάρχει πλήθος συναδέλφων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

2) Σχετικά με τους ήδη υπηρετούντες ΕΕΔΙΠ, το ότι όσοι έχουν σήμερα διδακτορικό θα γίνουν ΕΔΙΠ και οι υπόλοιποι θα παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις, είναι πέρα και από τον 4009. Εκεί στο άρθρο 29 ρητά αναφέρει ότι για το ΕΔΙΠ απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Επίσης πουθενά δεν αναφέρει ο νόμος ή μεταγενέστερες τροποποιήσεις του ότι θεσπίζονται προσωποπαγείς θέσεις ΕΕΔΙΠ (για τους ήδη υπηρετούντες ΕΕΔΙΠ).  Αντίθετα, στις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, λέει ότι με την έκδοση του ΠΔ, παύει να υφίσταται ο κλάδος του ΕΕΔΙΠ και καταργούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις και τα ΠΔ που το διέπουν. Εδώ ο Υπουργός πάει να ανοίξει ένα εσωτερικό μέτωπο διάσπασης των εργαζομένων, εμπλέκοντας όλο τον φορέα πανελλαδικά.

Είναι φανερό ότι η πρόταση Αρβανιτόπουλου καθόλου αθώα και καλοπροαίρετη δεν μπορεί να είναι.  Πόσος είναι ο προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης ενός ΠΔ;  Για το ΕΕΔΙΠ αναμένεται από το 2011!  Η ενημέρωση που έχει η Ομοσπονδία μας είναι ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου (απάντηση στις 15/10/2013).  Ας υποθέσουμε όμως ότι σήμερα είναι έτοιμο στο Υπουργείο, και χωρίς κανένα διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ!  Καλή τη πίστη έχουν νομοθετήσει με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις για μας, έχουν λάβει υπόψη τους τις προτάσεις μας και ξέχασαν να μας ενημερώσουν. Έτοιμο το Π.Δ.

Με τον Οργανισμό του Ιδρύματος τι γίνεται;  Γιατί, μη μας πει ο Υπουργός ότι εννοεί έναν πρόχειρο Οργανισμό από μια Επιτροπή Τεχνικής Επεξεργασίας (ΕΤΕ) … Γιατί στον Οργανισμό με βάση τα προγράμματα σπουδών που θα τρέχουν, θα προβλέπονται και οι ανάγκες. Σωστά; Ποιος θα αποφασίσει για αυτά; Η ΕΤΕ ή η Σύγκλητος και οι Σχολές; Πότε θα ολοκληρωθούν τα θέματα εσωτερικών κανονισμών, σπουδών, πειθαρχικών, καθηκόντων, διαδικασιών εκλογής, κ.λπ., κ.λπ., που προβλέπονται ότι θα αντιμετωπίζονται μέσω του Οργανισμού κάθε ιδρύματος;  Είναι και αυτά “φαστ τρακ διαδικασίες”;  Μήπως θα μας εξαναγκάσουν να εφαρμόσουμε κακήν κακώς τον 4009 με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα χάσουμε τους συναδέλφους;  Πόσος χρόνος απαιτείται για να γίνει εσωτερικά η διαδικασία του Οργανισμού;  Σκεφτείτε ότι πρέπει να καταλήξει η αρμόδια επιτροπή σε ένα σχέδιο, να πάει στις Σχολές, να εκφέρουν γνώμη, να διορθωθεί, να έρθει στη Σύγκλητο για έγκριση, να φύγει στο Συμβούλιο Ιδρύματος για τελική αποδοχή, να προωθηθεί στην ΑΔΙΠ (που εγκρίνει τα τελικά προγράμματα σπουδών, τις συγχωνεύσεις, κ.λπ.), να επιστρέψει στον Υπουργό για υπογραφή, και να φύγει για ΦΕΚ! Τότε θα  αρχίσει να τρέχει ο χρόνος, το 3μηνο των αιτήσεων, να γίνονται οι επιτροπές κρίσης και εντάξεων, να εγκρίνονται από τον Κοσμήτορα και τον Πρύτανη, και τελικά να παίρνουν ΦΕΚ.  Τότε μόνο παρουσιάζονται οργανικά κενά στις διοικητικές θέσεις!!!  Θα μας τις δώσει τότε ο Υπουργός;  Ο εκάστοτε Υπουργός; Θα προλάβουμε το 8μηνο της διαθεσιμότητας; Θα μας περιμένουν οι συνάδελφοι να τους θυμηθούμε;  Θα στερηθούμε ως ίδρυμα την εμπειρία που απέκτησαν τόσα χρόνια δίπλα μας;  Είναι πολλά τα ερωτήματα…

Ποια θα ήταν η λύση;

Προσέξατε τι ωραία το έθετε ο Ν.2817/2000 σε σχέση με τους τότε ΙΔΑΧ; Δεν τους βάφτιζε διοικητικούς. Έλεγε το επιστημονικό προσωπικό… Τι εμποδίζει και σήμερα να αναγνωρίσει αυτό που πραγματικά είναι; Επιστημονικό προσωπικό.  Αναγνωρίζοντάς τους την πραγματική τους ιδιότητα και προσφερόμενο έργο, απο-εμπλέκεις τους διοικητικούς συναδέλφους, κανένας δεν είναι υπεράριθμος και μένουν όλοι στη δουλειά τους.  Στη συνέχεια, θα έχουμε όλον το χρόνο να ακολουθήσουμε τις νομότυπες διαδικασίες ένταξης του επιστημονικού προσωπικού των εργαστηρίων σε όποια κατηγορία υπάρχει ανάγκη, με διαφανείς διαδικασίες, εφόσον έχει αξιολογήσει σωστά το ίδρυμα τις ανάγκες του στην κάθε κατηγορία προσωπικού.  Χωρίς να εκβιάζεται κανένας να πάρει αποφάσεις επικίνδυνες, τόσο προσωπικές, όσο και κυρίως για την ίδια την εκπαίδευση και τη λειτουργία του ιδρύματος.

Δεν μπορεί ο Υπουργός να είναι από τη μια υπέρμαχος της εφαρμογής του Ν.4009 και της νομιμότητας και από την άλλη να μας διαβεβαιώνει ότι προκειμένου να βαφτίσει το ψάρι – κρέας, και ξανά ψάρι…  Θα παραβιάσει κατ’ επανάληψη τα ίδια του τα θέσφατα.

Δεκέμβριος 2013

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *